Храм Илии пророка - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Молитвы на татарском языке

МОЛИТВЫ
УТРЕННИЕ

Атаныћ, Улыныћ, Изге Рухныћ исеменђ. Амин.

Молитва мытаря
ђй Алла, минем гљнаџлыгыма изгелекле бул.

Молитва предначинательная
ђй Ходаем Иисусъ Христосъ, Алла Улы, Синећ кадерле Таза Анаћнын да, књћеллђрећдђ Алланы йљрткђн авыр тормышлы аталарыбызныћ, бар ђулиялђрнећ дђ телђклђре хакына минем гљнаџлыкны да коткара књр. Амин.

Шљкер Сића, эй Аллабыз, шљкер Сића.

Молитва Святому Духу
Књк Патшасы, ќанга тынычлык, књћелгђ чын белем бирењче Тын, кайда булса да бар Син, барын да љлгесећ, џђртљрле яхшылыкка бай Син, тереклек бирњче Син Узећ, безгђ килеп урнаш, безнећ џђрбер шакшылыгыбызны ђрче, ќаннарыбызны коткар, Син изгелекле.

Трисвятое
Изге Алла, Изге Кодрђтле, Изге њлемсез, безне ярлыка (3 тапкыр).

Шљкер Атага, Улга, Изге Рухка ђле дђ џђрчакта да гомердђн гомергђ, амин.

Молитва ко Пресвятой Троице
ђй ић Изге љч Ипостаслы Алла, безне ярлыка; ђй Ходай, безне гљнаџтан тазарт; ђй безне тотып Торучы, законыннан язганыбызны кичер; ђй Изге, безгђ изгелек кылып, безнећ ќитешмђгђн ќиребезне тљзђт, њз исемећ љчен.

ђй Ходай ќярлыкка (3 тапкыр).

Шљкер Атага, Улга, Изге Рухка ђле дђ. џђрчакта да гомердђн гомергђ, амин.

Молитва Господня
ђй књктђге Атабыз! Данлы булып торсын исемећ Синећ, килсен падшалыгыћ Синен, ќирдђ дђ књктђгечђ булсын иркен Синен. Бњген кљннек икмђгебезне бир безгђ. Бурычларыбызны кичер, без дђ безгђ бурычлы булганнарна кичергђн књк. Безне алданырга ирек ќибђрмђ. Яманнан коткар безне.

ђй Ходай ярлыка (12 тапкыр).

Шљкер Атага, Улга, Изге Рухка ђле дђ џђрчакта да гомердђн гомергђ, амин.

Килегез, Патшабыз Аллага баш орыек.
Килегез, Патша Аллабыз Христоска егылып баш орыек.
Килегез, Патша Аллабыз Христосныћ њзенђ егылып баш орыек.

50 псалом
ђй Алла, њзећнећ олы изгелегећнђн мине ярлыка, њзећнећ књп рахимећнђн гљнаџымны aрчып бетер. Бигрђк мине законсызланыуымнан юу, гљнаџымнан мине тазарт. Законсызланганымны тоямын, гљнаџым ялан књз алдымда тора, Мин Синећ њзен каршында гљнаџландым, яман ђшне књз алдында кылдым. Син њз сњзећдђ туры, хакымында мине тиешлечђ алып барырсыћ. Мин анамда ярал гандља ук гљнаџлы, анам мине гљнаџлы кље тудырган шул. Син чынны яратасыћ шул, белмђнлегемнећ аермачык тњгел яшерен мића белдерттећ. Мића сибкеч белђн сибђрсећ, мин тазарырмын; мине юарсыћ, мин кардан да бигрђк агарырмын. Мића сљенеч, куаныч ишеттерерсећ, юылган сљяклђрем сљенерлђр. Гљнаџларымнан йљзећне бор, законсызла нуларымны кичереп бетер. ђй Алла, мине таза књћелле ит, ђчемдђге тынымны яћартып ару ит. њз йљзећнђн мине тыйма, њзећнђн ару Тыныћны миннђн алма. Коткаруын белђн мине тагы сљендер, кодрђтле Тыныћ белђн мине ныкландыр. Законсызларны юлларына ияртермен, бозык кешелђр Сића кайтырлар. ђй Алла, мине саклаучы Алла, кан тњгњдђн мине коткар, телем Синећ дљреслегећне сљенеп ђйтер. ђй Ходай, телемне ачылдыр, авызым Синећ даныћны ђйтер. Корбан телђсђћ китерер ђдем, тик Син корбан чалдыруны телђмисећ. Аллага корбан кайгылы тын, Алла кайгылы, юеш књћелне кимсетмђс, ђй Ходай, њз изгелегећнђн Син тауына яхшылык ит, Иерусалимныћ коймалары торсыннар. Аннары Син дљреслек корбанын, бњлђк китерњне, корбан њалдыруны кабул итђрсећ, аннары корбан урынына бозаулар салырлар.

ЫШАНУ символы
1Ышанамын бер Алла Атага, булган нђрсђлђрне Тотучы дип, књкне, ќирне, књренђ торганны, књренми торганны барысын да Ул булдырган дип. 2(Янђ ышанамын) бер Ходай Иисус Христоска, Алланыћ ялгыз туган Улы дип, булган, балалардан элекке Атадан туган, яктыдан чыккан яктыдай, чын Алладан туган чын Алла дип, туган, яратылган тњгел, Узе Ата белђн бер, барын да Ул булдырган дип.3Без кешелђр љчен, безне коткарыр љчен књктђн ићеп, Изге рух куђте белђн Мария Кыздан тђнлђнеп кеше булган дип. 4Понтий Пилат вакытында безнећ љчен ташка кадакланып, азапланып, њлеп књмелгђн дип. 5љченче кљнендђ њлгђн ќиреннђн Алла кђнагђтьендђгечђ терелеп торган дип. 6Књккђ књтђрелеп, Атанын ун ягыннан утырган дип. 7Терелђрне, њлгђннђрне тикшереп аерырга олылык белђн тагын килђсе, патшалыгы џич тђ бетђсе тњгел дип. 8(Яћђ ышанамыћ) Изге Рухка, тере итњче Ходай дип, Атадан чыга дип, Ата белђн, Ул белђн тић табынулы, тић данлаулы дип, Пигамбђрлђр аркылы Ул сљйлђгђн дип. 9(Ышанамын) чиркђњгђ, Апостоллар аркылы бљтен ќиргђ куылган бер генђ ару жыеын дип. 10Чумылдыру бер дип, гљнаџларны кичертђ дип ђйтђмен. 11њлгђннђр терелеп торасы дип. 12 Мђћге тормыш буласы дип кљтђмен. Амин.

Молитва 1-я, святого Макария Великого
ђй Алла, минем язмышны тазарт, мин бер чaкта да Синећ алдында ару эш кылмадым шул, мине яманнан коткар, Синећ иркен миндђ булсын, мин њземнећ тиешсез авызымны газапламыйча ачып, Синећ ару исемећне, Атаны, Улыћны, Изге Рухны ќырлап данласам, ђле дђ, џђр чакта да, гомердђн гомергђ. Амин.

Mолитва 2-я того же святого
ђй кеше сљюче Алла, йокыдан торгач, Сића сљенђмен, њз изгелеген белђн Синећ эшлђрећне тырышып Синнђн телимен. џђрбер чакта, aртыклы эшкђ мића куђт бир, дљньяда усал нђрсђ бар, барысыннан да мине коткар, шайтанныћ аздыруыннан сакла. Мђћге Патшалыгына керт, Син њзећ мине яраткан, бар яхшылыкны булдырып бирњче Син њзећ: минем ышанганым Син њзећ. Сића дан китерђмен, ђле дђ џђр чакта да, гомердђн гомергђ. Амин.

Молитва 3-я того же святого
ђй Ходай, Син књп изгелегећнђн, олы рахимлегећнђн бу њткђн тљннећ вакытын мин бђндђнђ хђтђрсез, џичбер зыянсыз уткђрергђ булыштыћ, инде ђй џђрнђрсђне Булдыручы, Башкаручы Ходай, њзећнећ чын яктыћнан яктырылган књћел белђн Синећ иркећне кыларга мине њзећ тиешле ит, ђле дђ џђрчакта да, гомердђн гомергђ. Амин.

Молитвенное призывание святого, имя которого носишь
ђй Алланыћ ђњлиясе (исеме), минем љчен Аллага ић ђл, мин Сић а сљенеп чын књћелемнђн ићђлђмен: Сине тиз булышыучы, ќаным љчен телђк итњче дип белеп.

Песнь Пресвятой Богородице
Алланы Тудырган Кыз, сљен, дђњлђтен бар Мария, Ходай Синећ белђн. Безнећ яннарга Коткаручыны Тудыргач, Син данлы булган хатыннар арасыннан, Синнђн Туган да даннлы.

Тропарь Кресту
ђй Ходай, халкыћны сакла, йортына бђрђкђт бир. Дљрес инне олылап тотып саклаучыларга дошманнарын ќићеп басарга ктђт бир, Колачыћ белђн сакла тоткан тормышыћны.

Молитва о живых
ђй Ходай, сакла, ярлыка минем ќанлы атаћ (исеме), мине тудырган атам-анам (исемнђре), карендђшлђремне (исемнђре), башлыкларымны, мића яхшылык кылганнарны (исемнђре), барлык Христос динен дљрес тотучыларны барысын да сакла.

Молитва об усопших
ђй Ходай, искђ ал њлгђн бђндђлђрећне: минем атам-анамны, туганнарымны, мића яхшылык кылганнарны (исемнђре), барлык православ Христианнарны да, ирекле, ирексез кылган языкларын кичереп, аларны Узећнећ Књкђге Патшалыгыћа керт.

Окончание молитв:

Достойно есть…
Чынлап дљрес тиешле, эй Алланы Тудырган Кыз, Сине кадерлђргђ, Син мђћгегђ кадерле, шиксез Таза, Син безнећ Аллабызныћ Анасы, Херувимнђрдђн дђ кадерле, Серафимнђрдђн дђ данлы, кыз кыю Сез Алланы тудырган, чын Алла Анасы Сине олылыйбыз.

Шљкер Атага, Улга, Изге Рухка ђле дђ, џђр чакта да гомердђн гомергђ, амин.

ђй Ходай ярлыкка (3 табкыр).

ђй Ходаем Иисус Христос, Алла Улы, Синећ кадерле Таза Анаћнын да, књћеллђрендђ Алланы йљрткђн ару тормышлы аталарыбызныћ, бар ђњлиялђренећ дђ телђклђре хакына мин языклыны да коткара књр. Амин.

МОЛИТВЫ
вечерние

Атаныћ, Улыныћ, Изге Рухныћ исеменђ. Амин.

Молитва мытаря
ђй Алла, минем гљнаџлыгыма изгелекле бул.

Молитва предначинательная
ђй Ходаем Иисусъ Христосъ, Алла Улы, Синећ кадерле Таза Анаћныћ да, књћеллђрећдђ Алланы йљрткђн ару тормышлы аталарыбызныћ, бар ђњлиялђрнећ дђ телђклђре хакына минем гљнаџлыны да коткара књр. Амин.

Шљкер Сића, эй Аллабыз, шљкер Сића.

Молитва Святому Духу
Књк Патшасы, ќанга тынычлык, књћелгђ чын белем бирњче Рух, кайда булса да бар Син, барын да љлгерттерђсећ, џђртљрле яхшылыкка бай Син, тереклек бирњче Син Узећ, безгђ килеп урыннаш, безнећ џђрбер шакшылыгыбызны ђрче, ќаннарыбызны коткар, Син изгелекле.

Трисвятое
Изге Алла, Изге Кодрђтле, Изге њлемсез, безне ярлыка (3 тапкыр).

Шљкер Атага, Улга, Изге рухка ђле дђ, џђр чакта да гомердђн гомергђ, амин.

Молитва ко Пресвятой Троице
ђй ић Изге љч Ипостасьле Алла, безне ярлыка; ђй Ходай, безне гљнаџтан тазарт; ђй безне тотып Торучы, законнан язганыбызны кичер; ђй Изге, безгђ изгелек кылып, безнећ ќитешмђгђн ќиребезне тљзђт, њз исемећ љчен.

ђй Ходай ярлыка (3 тапкыр).

Шљкер Атага, Улга, Изге Рухка ђле дђ. џђр чакта да гомердђн гомергђ, амин.

Молитва Господня
ђй књктђге Атабыз! Данлы булып торсын исемећ Синећ, килсен падшалыгыћ Синен, жирдђ дђ књктђгечђ булсын иркен Синен. Бњген кљннек икмђгебезне бир безгђ. Бурычларыбызны кичер, без дђ безгђ бурычлы булганнарны кичергђн књк. Безне алданырга ирек жибђрмђ. Яманнан коткар безне.

ђй Ходай ярлыкка (12 тапкыр).

Молитва 1-я, святого Макария Великого, к Богу Отцу
ђй мђћгелек Алла, ђй бар булдырылганнарныћ Патшасы, мине бу сђгатькђ ќитешергђ тиешле књрњче, бњген эш белђн дђ, сњз белђн дђ, уй белђн дђ кылган языкларымны мића кичер. ђй Ходай, минем мескен ќанымны да, тђнемне дђ, тыћымны да џђртљрле шакшылыгымнан тазарт. ђй Ходай, бу тљнтыныч йоклап њткђрергђ мића булыш, мин ярлы гына урымнан торып гомеремнећ бар кљннђрендђ дђ Синећ ару исемећне даћласам. Шулай итеп мића каршылык итњче тђнне, тђнсез дошманнарны ќићсђм иде. ђй Ходай, мине шакшыландыра торган яман нђфеслђрдђн, буш уйлардан мине коткар. Эй Ата, Ул, Изге Рух, Патшалык, куат, олылык Синеке, ђле дђ, џђрчакта да, гомердђн гомергђ. Амин.

Молитва 2-я, святого Антиоха, ко Господу нашему Иисусу Христу
ђй барын да Тотучы Алла Сњзе, эй ић кадерле Иисус Христос, њзећнећ књп изгелегећ хакына мин бђндђћне ташлама, ђмма џаман минем белђн була књр. ђй њземнећ сарыкларымны ару кљтњче Иисус, мине еланныћ усаллыгына ирек бирмђ, мине шайтан иркенђ калдырма, миндђ улем орлыгы бар шул. ђй без табына торган Алла Ходай, изге Патша Иисус Христос, њзећнећ бетми торган якты белђн љйрђнчелђрне аруландырган, Изге Рухныћ белђн мине йоклаган чагында сакла. ђй Ходай, йоклаган урынымда мин яраусыз џђр данђ котылу бир. Минем уйларымны њзећнећ Ару Евангелиећне анларлык яктылык белђн яктырт. ќанымныћ Качуын кыюлык белђн, књћелемне таза, изге сњзлђрећ белђн, тђнемне нђфеслђрне басылдыра торган азапларыћ белђн, уемны Узећнен юашлыгын белђн саклап, тиешле вакытта мине њзећне Данларга торгыз. Син була башлаган чак юк, Атан белђн, ић изге Ару Тынын белђн гомергђ данлаулы шул. Амин.

Молитва 3-я к Пресвятому Духу
ђй Ходай, Књк Патшасы, ќанга Тынычлык, књћелгђ чын белем бирњче Рух, изгелекле књћелећ белђн мин языклы бђндђћне ярлыкап, мин тиешсез бђндђћђ бњгенге языкларымны барын да ташла, кичер, адђм књк мин бњген языкландым, адђм књк кенђ тњгел, ђмма терлеклђрдђн дђ начаррак кыйландым, минем Иректђн, ирексездђн, белеп, я белми кылган языкларым, яшьтђн начарлыкка књнеккђнлектђн, оятсызлыктан, љметсезлектђн, Синећ исемећ белђн карганган булсам, я књћелем белђн исемећне хурлаган булсам, берђњне-берђњне тиргђгђн булсам, ачуланып ђлђклђгђн булсам, я кайгырткан булсам, я бер-бер нђрсђгђ ачуланган булсам, я алдаган булсам, я тиешсез вакытта йоклап яткан булсам, я минем катка ярлы килеп аны кабул кылмаган булсам, я туганымны кайгырткан булсам, я берђњне гђплђгђн булсам, я мактанган булсам, я олы сымакланган булсам, я ачуым килеп ярсыган булсам, я мин телђктђ торганда уем бу дљньянын начарлыгына авышкан булса, я арулыктан авышуны уйлаган булсам, я артык ашаган булсам, я артыккђчкђн булсам, я тилереп кљлгђн булсам, я начар эшлђрне уйлап йљргђн булсам, я кешедђ ђйбђт ђйбер књреп аћар књћелемне салган булсам, я тиешсез сњз сђйлђшкђн булсам, я туганымныћ языгыннан кљлгђн булсам, минем шул языкларым санап бетергесез, я телђк итђргђ ялкауланган булсам, я бњтђн тагы исемђ килми торган яман эшлђрем булса, алары бу ђйткђннђремнђн дђ књбрђктер. Шућа књрђ ђй мине Булдыручы, Башкаручы, минем љметсез, тиешсез бђћдђћне ярлыкап њзен кеше сљюче изгегђ књрђ мића ташла, чиш, кичер. Мин языклы, азгын, яраусыз, тынычланып йоклап тљнне уткђрсђм эйе. Аннары Сина табынып ић кадерле исеменне Ата белђн, Анын ялгыз туган Улы белђн ќырлап данласам ђле дђ, џђр чакта да, гомердђн гомергђ. Амин.

Упование мое Отец…
Минем ышанганым Ата, минем сљенгђнем Ул, минем ябучы Изге Рух, эй Изге љчен, Шљкер Сића.
окончание молитв
Достойно есть…
Чынлап дљрес тиешле, ђй Алланы Тудырган Кыз, Сине кадерлђргђ, Син мђћгегђ кадерле, шиксез Таза, Син безнећ Аллабызныћ Анасы, Херувимнардан дђ кадерле, Серафиманђрдан дђ данлы, кыз кыю Сез Алланы тудырган, чын Алла Анасы Сине олылыйбыз.

Шљкер Атага, Улга, Изге Рухка ђле дђ, џђр чакта да гомердђн гомергђ, амин.

ђй Ходай ярлыка (3 табкыр)

ђй Ходаем Иисус Христос, Алла Улы, Синећ кадерле Таза Анаћныћ да, књћеллђрендђ Алланы йљрткђн ару тормышлы аталарыбызныћ, бар aуилиярнен дђ телђклђре хакына мин языклыны да коткара књр. Амин.

Молитва Честному Кресту
Безнећ белђн Алла торсын, Анын дошманнары таралышып бетсеннђр, Аны књрђлми торучылар Аныћ йљзећнђн качсыннар: тљтен таралган књк таралышып бетсеннђр: утта балавыз эрегђн књк эреп бетсеннђр. Алланы сљймђњчелђр дђ узлђрен Таш билгесе куеп, эй Ходайныћ Тереклек бирђ торган Ташы, сљен, Сића кадакланган Ходай Иисус Христосныћ књђте белђн ќеннђрне куарсыћ. Ул тамукка тљшеп шайтаннарныћ књђтен бетергђн, Син Терелек бирђ торган Ташны безгђ дошманнарны куарга биргђн дип ђйтњебездђн ќеннђр качсыннар. Эй Ходайнын Терелек бирђ торган ић кадерле Ташы, Алланы Тудырган Башкаручы Кыз белђн, бар изгелђр белђн бергђ гомер буенчна булышып тор. Амин.

Когда отходишь ко сну произноси:
Эй Ходай, тђнемне Синећ кулыћа тапшырамын, Син мине ярлыка, Син мине бђхиллђ, ќаныма мђћге тере торулык бир. Амин.

МОЛИТВЫ
РАЗНЫЕ

Воскресение Христово…
Христосныћ терелеп торганын књргђч Изге Ходай язаксыз бер Иисуска баш орыек, ђй Христос Синећ ташына баш орабыз, Синећ ару терелеп торганыћны данлап ќырлыйбыз: шуныћ љчен Син безнећ Аллабыз, Синнђн башка бњтђнне белмибез, Синећ исемећне данлыйбыз, ђй ышанучылар барыгыз да килегез, терелеп торган изге Христоска баш орыйк, менђ таш белђн буган дљньяга сљенеч килгђн, Ходайны ялан данлап, Аныћ терелеп торганын жырлыек, кадаклануны тњзеп њлгђнлеге белђнњлемнећ књђтен бетергђн.

Молитва святого Ефрема Сирина
Эй мине тере тотучы Ходай! Мине ялкаулыкка, љметсезлеккђ, бушны сљйлђргђ бирмђ. Мин бђндђћђ шиксез торулык, юашлык, тњземлек, сљюлек бир. Эй Падша Ходай, мића њз языкларымны књрергђ, кеше авырлыкларын књрмђскђ куђть бир, Син данлаулы гљмердђн гомергђ, амин.

Mолитвы, читаемые во время бедствия, при нападении врагов и во всякой напасти.

90 псалом
Югарыгы (Ходай) булышып торган кеше књктђге Алланыћ беркесе эченђ урыннашыр. Ходайга ђйтер: яклаучым, сыендыручым, ышанып торган Аллам диер. Сине Ул тотарга йљрњченен тозагыннан, џђлак сњздђн коткарыр шул. Сине жилкђсе белђн каплап торыр, канатлары асында курыкмый торырсыћ; Аныћ чынныгы каплавыч књк сине ябып торыр. Тљндђге куркынычтан, кљндез атылып килгђн уктан. Караћгыда була торган зыяннан, чирдђн, тљн вакытындагы ќеннђн курыкмассыћ. Сул ягыћда менеп егылырлар, ун ягыћда ун менеп кырылырлар, сића якынлашмас та. Син тик књз салып кына усалларга кайтарылганны књрерсећ. ђй Ходай, ышанып торганым Син (дип. ђйтњећ белђн), Югарыгыны син сљендерче иттећ шул. Сића яманлык тимђс, йортыћа да авыру якын шашмас. џђрбер йљрешећдђ сине њз фђрештђлђренђ саклатыр шул. Сине алар кулларына књтђреп барырлар, аягын ташка сљртећ мђс. Аспидъ, Василиск дигђн еланнарны ќинђрсен, арысланны, аждаџаны таптарсыћ . Мића љмет тотканы љчен аны коткарырмын, исемемне белгђне љчен аны каплап торырмын. Мића тилмерсђ, аны ишетермен; кайгысында булышырмын; аны аралап алырмын; аны данлармын. Аны књп яшђтермен, коткарганымны аћар књргђзермен.

Ублажим Тя вси роди
ђй Алланы тудырган изге Кыз, без џђртљрле затлар Сине данлап торабыз, џич нђрсђгђ сыешырлык тњгел Аллабыз Христос Сића урынлашырга ирек иткђн. Безгђ телђкче булганын љчен кљне-тљне телђк итеп торасын, телђклђрен белђн патшалыкны ныклыйсыћ, Шућа књрђ, ђй дђњлђтећ бар изге Кыз сљен, Ходай Синећ белђн дип, Сине олылыйбыз.

Кондак Богородице
ђй Алланы Тудырган Кыз, Син чиру башлыгыдай безгђ булышып, дошманнарыбызны ќићдереп безне кысаныктан коткарганга, без бђћдђлђрен тау итеп Сине олылап данлыйбыз, карышысында бер дђ тора алмаслык куђтын белђн џђр тљрле бђлђлђрдђн безне коткар, без дђ Сића болай ђйтерлек: эй кадерле ару Кыз, сљен.

Огради мя Господи…
ђй Ходай, Тереклек бирђ торган кадерле Ташыннын куђтен ђйлђнђмдђ тотып, мине џђртљрле яманнан сакла.

Молитвы, читаемые в храме, перед причастием

Верую Господи…
ђй Ходай Иисус Христос, мин чын књћелдђн ышанып телем белђн ђйтђмен Син тере Алланыћ Улы дип, языклыларны коткарыр љчен дљньяга килгђн дип; языклылар арасында ић языклысы мин. Тагы ышанамын, болар таза Тђнен њзе, ару Каныћ узе дип. Инде инђлђмен Сића, мине ярлыка; иректђн ирексездђн, белеп я белми, сњз белђн я эш белђн кылган языкларымны барысын да кичерђ књр. Языкларымны кичерер љчен, њземне мђћге тормышка куар љчен абайламыйча мић а ару яшђрлеклђреннђн љлеш калдыр.
Вечери твоея…
ђй Алла Улы, бњген мине яшђрлекле ашыннан љлеш алырга кабул ал. Мин яшђгђнне дошманнарына барып ђйтеп, Сине њбеп тоттырып биргђн Иуда књк булмам, таштагы талаучы књк булып Сића ышанып ђйтђмен: ђй Ходай, њз патшалыгыћда мине исећђ ал.

Да не в суд…
ђй Ходай, шушы ару яшђрешемнђн љлеш алып, хљкемгђ тљшеп азапланасы булмасам иде, ќаным тђнем тљзђлсен иде.

 

 Назад к списку